Groene praktijkregels
Oranje praktijkregels
Rode praktijkregels
Tillen

Bij tilwerkzaamheden wordt op
gestan≠daar≠diseerde wijze
(tilprotocol) een keuze
gemaakt voor de werktechniek
en het ge≠bruik van
hulpmiddelen.

De te kiezen werk≠technie≠ken
voorkomen over≠belas≠ting van
het hou≠dings- en be≠we≠
gingsappa≠raat

De gemaakte keuzes voor
werktechnie≠ken worden
vastgelegd in een tilproto≠col

PatiŽnten die niet zelfstan≠dig
kun≠nen staan, wor≠den met
behulp van een tillift of door
twee perso≠nen ver≠plaatst

Er wordt gewerkt met een tillift
als:

> het ver≠plaat≠sen te zwaar
wordt voor man≠≠telzorg of hulp≠≠
ver≠le≠ner.

> als een patiŽnt zelf niet kan
mee≠wer≠ken aan een ver≠pl≠aat≠
sing.

> de patiŽnt niet kan staan.

Alle medewerkers werken bij
een bepaal≠de cliŽnt op
dezelfde wijze.
Tillen

Voor tilwerkzaamheden wordt
een maxi≠ma≠le gewichtsgrens
gehan≠teerd van 25 kg.

Het gebruik van een tillift is
afhan≠ke≠lijk van de eigen
beoor≠deling van een verzor≠
gen≠de.
Tillen

Het verplaatsen van patiŽnten
die niet kun≠nen staan gebeurt
altijd door slechts ťťn per≠
soon.

De werknemer bepaalt zelf of
de tilsitua≠tie te zwaar is.
Duwen en trekken

Duwen en trekken met een
kracht van meer dan 20 kg
wordt voorko≠men.

Dit kan voorkomen bij het
verplaatsen van cli≠Žnten, rol≠-
en douchestoelen, liften, en
verplaatsingen met steekla≠
kens.
 
Duwen en trekken

Er zijn geen richtlijnen om
zwaar duwen en trekken te
voor≠ko≠men.
Ongunstige werkhoudingen

Voorovergebogen
werksituaties worden zo≠veel
mogelijk voorko≠men. Mochten
de≠ze toch voor≠komen dan
wordt de duur be≠≠perkt tot
maximaal vier minu≠ten.

In gevallen waar de stati≠sche
belas≠ting klach≠ten geeft vindt
een nadere toet≠sing van de
aanwe≠zige belasting plaats.

Verzorgende taken worden in
principe uit≠ge≠voerd tussen
heup- en schouder≠hoog≠te.

Verzorgende taken aan de
onderbenen wor≠den zittend op
ellebooghoogte of staand op
minimaal heuphoogte uitge≠
voerd.
Ongunstige werkhoudingen

Het werken in een vooroverge≠
bogen hou≠ding wordt
afgeraden.

Er zijn alge≠mene re≠gels
vastge≠steld om de bloot≠
stelling aan gebogen werken
te vermin≠de≠ren.
Ongunstige werkhoudingen

Er is binnen de organisatie
geen beleid om
voorovergebogen werken te
voorko≠men.

Werken bo≠ven
schouderhoogte of on≠der
knie≠hoogte komt regelmatig
voor.
Hurken en knielen

Er wordt niet langer dan 30
seconden aan≠eengesloten
gehurkt.

Bij werkzaamhe≠den onder
knie≠hoogte wordt in principe
ge≠bruik gemaakt van een
zithulpmiddel.Hurken en knielen

Er wordt per dag maximaal
gedurende 30 minuten
gewerkt in gehurkte of ge≠kniel≠
de houding.
Hurken en knielen

Er worden geen grenzen
gesteld aan de bloot≠stelling
aan hurken en knielen.
Hulpmiddelen

Zo nodig wordt gezorgd voor
de beschik≠baar≠heid van tilliften

Er wordt voor gezorgd dat de
benodig≠de hulp≠mid≠delen voor
tillen aanwezig zijn.

Bij verzorging op bed wordt
een hoog-laagbed gebruikt.

Ook kleine praktische
hulpmiddelen zoals glij≠deken,
steunkousen-aantrekker, zijn
be≠kend en worden indien
nodig gebruikt.
De instelling zorgt ervoor dat
ze beschik≠baar zijn.
Hulpmiddelen

Tilliften zijn in beperkte mate
beschik≠baar.

De mogelijkheid bestaat om
gebruik te ma≠ken van hoog-
laagbedden.
Hulpmiddelen

Er kan niet voorzien worden in
hoog-laag≠bedden.

Voor het verplaatsen van
patiŽnten zijn geen
hulpmiddelen beschik≠baar.
Werkomgeving

Er wordt voor gezorgd dat
binnen het ver≠≠plaat≠
singsgebied van de tillift geen
ob≠stakels, drem≠pels e.d.
aanwezig zijn.

Een tillift hoeft niet te worden
verreden over hoogpolig ta≠pijt.

Er wordt gezorgd voor voldoen≠
de ruimte bij het
manoeuvreren met een tillift.

Er wordt gezorgd voor voldoen≠
de ruim≠te bij het uitvoeren van
tilhandelingen.
Werkomgeving

Tilhandelingen kunnen met
vol≠doende ruim≠≠te worden
uitge≠voerd als meubilair wordt
verscho≠ven.

Er is beperkt ruimte voor het
manoeuvre≠ren met een tillift.
Werkomgeving

Er zijn geen eisen opge≠steld
aan de hoe≠veel≠heid
benodigde werk≠ruimte.

Er wordt geen rekening
gehouden met de
hoeveelheid benodigde
werkruimte.

Er zijn geen regels om het
rijden van til≠lif≠ten over
drempels of hoogpolig tapijt
te voorkomen.
Opleiding

De verzorgenden hebben de
vaardigheid hulp≠midde≠len op
de juiste wijze te ge≠brui≠≠ken.

De verzorgenden trainen
regelmatig in de wij≠ze waarop
de werk≠zaam≠he≠den het best
kunnen wor≠den verricht.

Specifieke knel≠punten bij
cliŽnten wor≠den geza≠menlijk
opgelost in onderling over≠leg
binnen de thuiszorginstelling.
 
Opleiding

Er is geen opleidingsbeleid
op het gebied van fysieke
belasting.
Rood:

Onacceptabel om handmatig te tillen,
Houding wordt afgeraden, klant werkt niet of nauwelijks mee.
Dus: stoppen en zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen.

Oranje:

Onveilig en middel -matige houding. Klant heeft beperkte/matige mobiliteit. Treffen van maatregelen nood- zakelijk.


Groen:

Veilig! Tillen zonder risico, houding is goed en de hulp aan klant is fysiek niet belastend.